,

Ægtefællebidrag? Hvem har ret til det…!

Ægtefællebidrag

Ægtefællebidrag #2 af 2:

Indlægget vil behandle om du overhovedet har ret til ægtefællebidrag, i bekræftende fald skal det dernæst afgøres, hvor meget du har krav på og hvor længe. Det er henholdsvis Retten og Statsforvaltningen der afgør dette.

Ægtefællebidrag – dramaet om den hemmelige bonus!

Der er 3 step i en aftale om ægtefællebidrag:

  • Har du et krav på ægtefællebidrag?
  • Hvor længe har du krav på bidraget?
  • Hvor stort et månedlig beløb udgør bidraget?

 

Har jeg ret til ægtefællebidrag?

Retten afgør, om du har ret til et ægtefællebidrag, og hvor længe du har ret til det.

Retten ser på, hvad der præcis gør sig gældende for dig i dit ægteskab, men vurderer ud fra nogle ret bestemte parametre.

For det første skal ægteskabet have bestået i en vis periode, der som vejledende hovedregel ikke må være under 3 år.

Dine forhold: din alder og helbredssituation, om du har mindreårige børn, mulighed for at opnå en god lønindtægt – dernæst vil det indgå i vurderingen, om ægteskabet har stillet dig ringere i økonomisk henseende, det kan fx være som følge af, at du har været hjemmegående i en periode.

Din ægtefælles forhold: er der rent faktisk har mulighed for betaling af et ægtefællebidrag, det vil sige både ud fra lønindtægt og evt. øvrige forpligtelser som fx børnebidrag.

Retten pålægger ægtefællebidragspligten i en nærmere bestemt periode, ofte i mellem 3-5 år.

Men har der fx været tale om et langt ægteskab, hvor den ene ægtefælle (ofte hustruen) har været helt udenfor arbejdsmarkedet i mange år, kan Retten pålægge ægtefællebidraget i op til 10 år.

Hvor meget har jeg krav på i ægtefællebidrag?

Når Retten har besluttet, om du har krav på et ægtefællebidrag, er det Statsforvaltningen, der afgør størrelsen på bidraget.

Ægtefællebidragets størrelse vil afhænge af jeres bruttoindtægter, og ved beregningen arbejder Statsforvaltningen med en femtedelsregel og en tredjedelsregel.

Femtedelsregel:

Ægtefællebidraget fastsættes ofte til 1/5 af forskellen på din og din ægtefælles bruttoindtægt

Tredjedelsregel:

Ægtefællebidraget må som hovedregel ikke overstige 1/3 af den bidragspligtiges (din ægtefælles, i mit eksempel) bruttoindtægt

Efter omstændighederne er det muligt for Statsforvaltningen at nå frem til, at ægtefællebidraget skal fastsættes til kr. 0,-

HUSK:
For at få ægtefællebidrag med tilbagevirkende kraft må der ikke være gået mere end 2 måneder siden din skilsmisse når du søger.

Ægtefællebidrag – dramaet om den hemmelige bonus!

Den hemmelige bonus

I ligestillingens navn har det gamle hustrubidrag ændret navn til ægtefællebidrag… det ændrer dog ikke ved, at det fortsat er os kvinder (hustruer, Gud bedre det) der oftest kan have et krav på det omstridte bidrag.

Ægtefællebidrag #1 af 2:

Indlægget vil behandle din mulighed for, uden Rettens og Statsforvaltningens indblanding, at lave en aftale om ægtefællebidrag.

Der er 3 step i en aftale om ægtefællebidrag:

  • Har du et krav på ægtefællebidrag?
  • Hvor længe har du krav på bidraget?
  • Hvor stort et månedlig beløb udgør bidraget?

 

Aftalen – det kan lade sig gøre!

Ofte betegner vi separation og skilsmisse under ét – skilsmisse. Det er der god grund til, for langt hen ad vejen er betydningen den samme.

Når vi gifter os, opstår som udgangspunkt formuefællesskabet. Og når vi separeres eller skilles, så skal formuefællesskabet ophøre, hvilket blandt andet betyder, at nettoformuen skal deles med halvdelen til hver ægtefælle.

Alt efter omstændighederne kan du have krav på ægtefællebidrag. Du kan selvfølgelig også være i den situation, at du tilpligtes at betale et ægtefællebidrag. Her vil jeg tage udgangspunkt i, at du kan have krav på bidrag. Det er i den forbindelse værd at have for øje, at man ikke nødvendigvis behøves at gå rettens vej. En skilsmisse er, for de flestes vedkommende, en meget hård og følelsesladet oplevelse, hvorfor der i sagen natur ikke er brug for en krig om ægtefællebidrag.

I et forsøg på at undgå krig om ægtefællebidraget, kan man alternativt selv
prøve at indgå en aftale med hinanden.

Der er nemlig ikke den store forskel på de aftaler, vi indgår ude omkring i hverdagen, og de aftaler som ægtefæller laver i forbindelse med en skilsmisse. Så du og din ægtefælle kan selvfølgelig sagtens selv indgå en gyldigt bindende aftale omkring betaling af ægtefællebidrag og fx aftale beløbsstørrelse og periode.

For at få en sådan aftale i hus med din ægtefælle, oplistes her nogle momenter, der kan indgå i jeres overvejelser:

  • Ægteskabets varighed – hvor længe har i været gift?
  • Din alder og helbredssituation, om du har mindreårige børn, mulighed for at opnå en god lønindtægt?
  • Har ægteskabet har stillet dig ringere i økonomisk henseende, det kan fx være som følge af, at du har været hjemmegående i en periode?

Laver I selv aftalen, er det, som med alle andre aftaler, væsentligt med dokumentation. Derfor er det vigtigt, at du sørger for, at aftalen er skriftlig, klar og præcis, dateret og underskrevet af jer begge.