Til dig der er på vej ind i verden

3 ting du skal vide noget om som skilsmisse-forælder…

Jeg læste engang en artikel om, at i bopæl og samværs-sager kunne man høre advokater blive så skingre og skarpe i tonen, så man skulle tro, sagen handlede om advokatens egne børn.

Og sandt er det,
at dommere i bopæl/samværs-sager, tit formaner advokaterne, alvorligt, om at holde den gode tone – før sagen går igang .

Vi elsker vores børn – og en advokat er til fingerspidserne klar over, hvor meget der er på spil for klienten, i den her type sager.

Lidt facts om bopæl og samvær:

 • Udgangspunktet for børns samvær med forældrene findes i Forældreansvarsloven. Efter Forældreansvarsloven har børn ret til samvær og kontakt med begge forældre. Begge forældre har ansvar for, at det sker.
 • Når I flytter fra hinanden, skal I blive enige om barnets bopæl. Selvom I har et ønske om, at barnet skal bo lige meget hos jer begge, kan kun den ene af jer have bopælen.
 • Du kan ikke selv flytte barnets bopæl, det kræver accept fra den forælder, der skal være samværsforælder.
 • Hvis I ikke kan blive enige om barnets bopæl, så kan Familieretshuset hjælpe og vejlede, og i sidste instans kan Retten træffe en afgørelse om, hvor barnets bopæl skal være.
 • Selvom Retten tillægger den ene forælder barnets bopæl, har I som udgangspunkt fortsat fælles forældremyndighed. Hvor spørgsmålet tidligere omhandlede forældremyndigheden, så handler det idag om, hvor barnet skal bo.
 • I kan frit indgå en samværsaftale. Men kan I ikke blive enige om en aftale, træffer Familieretshuset en afgørelse om det, der er bedst for barnet.
 • Det er vigtigt, at I har en KLAR aftale om samvær, fast samvær, sommerferie, jul/nytår, påske, pinse, efterårsferie og vinterferie. For det første giver det dig mulighed for at gennemtvinge samvær ved Fogedretten (mere om det herunder), og for det andet vil det give færrest konflikter imellem jer.

 

Fogedretten

Hvis aftalen om samvær ikke overholdes, kan barnet kræves udleveret igennem Fogedretten.
Såfremt du vil kræve udlevering af dit barn gennem Fogedretten skal følgende være opfyldt.

 • Samværet med barnet skal være bestemt af Familieretshuset eller en domstol
 • Samværet er besluttet af jer på et møde hos Familieretshuset
 • Samværet er besluttet ved en aftale mellem jer, hvoraf det fremgår, at aftalen kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse (tvangsfuldbyrdelse, dvs. gennemtvinge sin ret)

Derfor er det MEGET afgørende, at din samværsaftale ikke bare er en løs mundtlig aftale, der ikke kan dokumenteres.

I tilfælde af samværet ikke overholdes, er det VIGTIGT, at der er en klar aftale/afgørelse, som du kan fremvise for Fogedretten og anmode dem om hjælp til at gennemtvinge samværet.

Erstatningssamvær

Hvis samværet aflyses, stort set uanset af hvilken grund, har samværsforælderen krav på erstatningssamvær.
Det er Familieretshuset, du skal ansøge om erstatningssamvær.

Kærligst/
Anette Malthe Christiansen, advokat
logo- familieadvokater.png

Derfor skal du aldrig forlade dine børn

Faldgruben hedder ”de facto” og kan betyde, at du bliver kørt helt ud på et sidespor…

Jeg har mødt en del klienter, der ikke kendte reglen om ”de facto” …..
og de har lært begrebet at kende på den benhårde måde.

Kend reglen, så du undgår ubehagelige overraskelser.

 

På godt dansk betyder “de facto”:

 • i virkeligheden eller i praksis
 • altså i modsætning til juraen, altså regler ifølge love og bekendtgørelser

De facto er forbundet med passivitet – en tilstand du passivt accepterer.
Du forsøger ikke at trumfe din ret igennem,
men accepterer “virkeligheden eller den praksis I i familien udøver”
over for lang tid, og bliver dermed fanget.

 

I en skilsmisse har de facto reglen betydning på området for:

 • Børnenes bopæl og samværet med ikke bopælsforælderen
 • Bodelingen (som er den økonomiske del af skilsmissen)

 

Børn, bopæl og samvær

I en skilsmisse har de facto begrebet størst betydning på bopæl og samværs området.

Fristen for hvornår I kan siges at have indrettet jer på en måde, som fx Familieretshuset vil træffe beslutning ud fra, er ikke særlig lang.

Familieretshuset bruger de facto reglen, når I som forældre er uenige om børnenes bopæl eller jeres samvær med dem.

Familieretshuset vurderer blandt andet ud fra, hvordan I i praksis har indrettet jer fx igennem de seneste 3 måneder.

 

DERFOR
har det altafgørende betydning, at du ikke indgår en midlertidig aftale om børnenes bopæl eller om dit samvær med dem
(som i dit hoved og måske efter jeres mundtlige aftale, skal ændres, ligeså snart du fx har styr på en passende bolig)

ELLER
Du måske flytter fra jeres fælles bopæl uden børnene, fordi det vil give mest ro for familien,
og fordi du ved, det kun er en kort overgang, så skal børnene selvfølgelig bo hos dig.

Lad mig give dig et ultrakort eksempel:

 • I skal skilles
 • Det går virkelig dårligt og der er krig hjemme hos jer hver dag
 • I beslutter, at det er bedst du flytter – for fredens skyld
 • Lige nu ser du kun børnene hver 2. weekend – for du har kun en etværelses lejlighed
 • Men lige så snart du finder en passende bolig, skal I have børnene 7/7
 • Du finder passende bolig efter 3-4 måneder – og meddeler “Jeg er klar til 7/7”
 • Din ægtefælle siger “Nej – det var da ikke aftalen” – “Glem det”
 • Du sender sagen i Familieretshuset – der går sagsbehandlingtid
 • Familieretshuset kan kun holde sig til, hvordan de kan se jeres samvær har været, i de måneder der nu er gået
 • Du siger “Vi aftalte 7/7” – Din ægtefælle siger “Vi aftalte, at børnene skulle bo hos mig og du skulle have weekendsamvær med dem”
 • Du har et problem
 • Børnene kan inviteres ind til en samtale og fortælle hvordan de gerne vil bo, og det kan blive redningen
  – men det afhænger helt af børnenes alder, hvad de siger og hvordan Familieretshuset oplever dem.

Stop op og tænk over hvad konsekvensen kan blive

Som det korte eksempel viser, kan Familieretshuset efter en ret kort periode kunne træffe afgørelse ud fra
hvordan I i ”de facto” (altså i virkeligheden) har indrettet jer.

Der er altid tale om en konkret vurdering, men skal du gøre dig klart,
at perioden, hvor du accepteret jeres situation, ikke behøver at være ret lang.

OG

Du skal gøre dig klart, at ingen undskyldning gælder !

Ingen undskyldning gælder 

Det vil sige,

 • det betyder ikke noget, hvorfor du var nødt til at rejse fra børnene
 • det betyder ikke noget, at det tog tid at finde passende bolig
 • det betyder ikke noget hvor meget du var der for børnene tidligere

 

 

Helt konkret kan Familieretshuset efter bare nogle få måneder afgøre, at bopæl og samvær som I udøver det i praksis,
skal danne grundlag for afgørelsen.
Igen, afgørelsen vil blive truffet ud fra hvad Familieretshuset skønner bedst for børnene, i lige præcis jeres sag.

Men, det har afgørende betydning hvordan I har indrettet jer
-om du fx er flyttet fra børnene,
-eller om du fx. kun ser børnene 3 dage i en 14 dages periode

Hvis du ikke er vågen,
kan du havne i fælde hvor der venter dig en lang og sej kamp hvis du ønsker at få ændret børnenes bopæl eller dit samvær.

Bodelingen

 Tidsfristen for at en bodeling er sket de facto, er væsentlig længere end ved børnenes bopæl og dit samvær med dem
– men det kan lade sig gøre, at I har delt jeres fællesbo, fordi I har indrettet jer på netop den deling igennem tid…

Ved bodelingen kan du, præcis som ved aftalen om bopæl og samvær, blive fanget af at have lavet en aftale passivt, sagt på en anden måde; undladt at kræve bodeling, om nødvendigt igennem retten.

Det vil sige,

 • hvis I har delt aktiver og passiver imellem jer,
 • og indretter jer på den bodeling igennem lang tid,
 • så kan bodelingen være sket de facto.

Sagt på en anden måde, så er der bodelingsaftalen indgået passivt.

 

Kærligst/
Anette Malthe Christiansen, advokat
logo- familieadvokater.png

 

Ægteskab og samliv har ikke samme spilleregler

Det kræver en hel del papir, hvis du og din kæreste gerne vil leve papirløst!

Som jeg skrev om i sidste indlæg, tror rigtig mange, at de regler – rettigheder og forpligtelser – som gælder i ægteskabet, også gælder for ugifte samlevende eller i hvert fald også gælder for ugifte i en vis udstrækning.

Det er forkert -og en STOR MISFORSTÅELSE

Særligt som samlevende kærester kan det blive dyrt at være for flink og konfliktsky – sørg for skriftlig dokumentation og klare aftaler om, hvem der ejer hvad, og hvad der skal ske, hvis I en dag skal flytte fra hinanden eller den dag en af jer dør.

Det er vigtigt, at være obs på at:

 • I IKKE har nogen automatisk forsørgerpligt som i et ægteskab
 • I IKKE har fælleseje som i et ægteskab
 • I IKKE er omfattet af et regelsæt/en lov om, hvordan I skal forholde jer, hvis I skal ”skilles”
 • I IKKE kan sidde i uskiftet bo efter hinanden
 • I IKKE automatisk får en arveret efter hinanden
 • I IKKE har ret til ægtefællepension efter hinanden
 • I IKKE er hinandens nærmeste pårørende i livs- og ulykkesforsikringer samt rate og kapitalpensioner, UNDTAGEN når punktet om ”nærmest pårørende” er indsat efter 1/1-2008

Punkterne ovenfor gælder UANSET hvor længe I har boet sammen, og UANSET at I har fælles børn

HVAD KAN DU SÅ GØRE VED DET?

Det nemme og klokkeklare svar – bliv gift. MEN er du eller I ikke til det med ægteskab, så skal du sikre dig selv og hinanden på en anden måde.

Lige sameje

Sørg for at eje det du køber med din kæreste/samlever i lige sameje, dvs at I ejer en lige andel. Sørg for dit navn påføres købskontrakter, bilbogen, kvitteringer så du kan dokumentere det. Hvis der er tale om et stort aktiv, fx et hus, vil det være klogt – selvfølgelig – at I begge står på skødet, men også at I opretter en samejekontrakt, der tager stilling til ejerforholdet, og hvilke regler der gælder, hvis I en dag skal sælge fx ved samlivsophævelse.

Testamente

I bør oprette et udvidet-samlever testamente, hvorefter skal I arve hinanden mest muligt. I testamentet begrænser I også eventuelle livsarvinger til tvangsarv.

Begunstige hinanden i forsikringer og pensioner

Det er en god ide at tegne en krydslivsforsikring, som sikrer udbetaling ved din samlevers død, samt at indsætte hinanden som begunstiget på de pensioner og forsikringer, hvor det er muligt enten ved at gøre det med navns nævnelse, eller efter 1/1-2008 ved at indsætte betegnelsen ”nærmeste pårørende”.