Pension

Hvem snupper pengene, hvis I skal skilles, og kan du regne med at blive betalt for dit liv som familiens stuepige?

 

Vi deler IKKE automatisk deler pensionsopsparinger, når vi bliver skilt..

Og det er farligt, hvis du er blevet familiens tjenende ånd og samtidig regner med, at det er nok er en fælles familie-beslutning,

OG at du sikkert bliver kompenseret for dine gode gerninger, hvis du nu skulle gå hen og blive skilt.

Det er IKKE rigtigt!

Som du sikkert godt ved, udtages pensionsopsparinger forlods, hvis du skal skilles
– din mand (det er tit mænd med de største opsparinger) kan altså i vidt omfang udtage sine pensionsopsparinger,
FØR I skal i gang med at dele jeres fællesbo –

OG muligheden for kompensation til dig foregår efter regler,
der absolut IKKE nødvendigvis tilgodeser, at du har tjent færrest penge, men til gengæld ofret den nødvendige tid på, at få børn til at blive gode voksne.

OVERSIGT OVER REGLERNE

Hovedregel:

Pensionsordninger udtages forlods, dvs hver ægtefælle udtager egne pensionsordninger FØR deling. Ved korterevarende ægteskaber (under 5 år) udtages ALLE pensionsrettigheder. Der tages IKKE hensyn til forud-gående samliv. Kun ægteskabet medregnes.

Undtagelse 1:

Ved ægteskaber over 5 år udtages kun rimelige pensionsrettigheder udtages forlods (ved rimelige pensionsordninger forstås arbejdsmæssige pensioner).

Ikke rimelige pensionsordninger deles.

Som ved hovedreglen medregnes forudgående samliv IKKE.

En rettesnor kan være, at rimelige pensioner er oprettet i forbindelse med arbejdspladsen, mens de ikke rimelige mere har karakter af en ekstra opsparing.

Undtagelse 2:

Fællesskabskompensation

– kompensation for i en årrække at have været på deltid for familiens skyld (det SKAL være af hensyn til fx børn) og dermed have opnået en mindre pensionsopsparing.

DOG med den begrænsning, at du kompenseres ud fra, hvor langt DU er nået i din karriere, og hvad DU kunne have opsparet, dersom du havde arbejdet fuld tid.

Hvis du har været hjemmegående eller på deltid og derfor helt naturligt ikke har videreuddannet dig eller avanceret på arbejdet, så kan du ALDRIG blive kompenseret ret meget.

Undtagelse 3:

Rimelighedskompensation

– kompensation for at blive stillet URIMELIGT ringe, i forhold til din mands opsparing. Denne kompensation er en opsamling i forhold til reglen om fællesskabskompensation.

Ægteskabet skal have varet i mindst 15 år. Her tages der modsat hovedreglen og undtagelse 1 også hensyn til forudgående samliv.

DOG skal urimeligt ringe ses i forhold til, hvad fx en tjenestemand kunne have opsparet, og såfremt du allerede er på det niveau, så er du ikke urimeligt ringe stillet, UANSET hvor mange midler din mand har opsparet.

Undtagelse 4:

Underskrevet/tinglyst ægtepagt imellem jer, om at kapital og ratepensioner skal deles ved separation/skilsmisse.

Den allerbedste løsning, der sikrer dig ligedelingen ved skilsmisse, således I sammen har taget fælles ansvar for familiens ve og vel.

 

Kærligst/
Anette Malthe Christiansen, advokat
logo- familieadvokater.png

 

nærmeste pårørende

I pensions- og forsikringsverdenen bruger man udtrykket ”nærmeste pårørende”, og hvis du ikke har styr på hvem dine nærmeste pårørende egentlig er, risikerer du at udbetalingen af dine livsforsikringer og pensionsopsparinger ikke havner, der hvor du ønsker det…

Når du dør, er der to muligheder for hvem dine forsikrings og pensionsopsparinger udbetales til,

1) Til den du udtrykkeligt, med navns nævnelse, har begunstiget

ELLER

2) efter standardformuleringen til ”dine nærmeste pårørende”.

OG derfor er det helt afgørende, at du ved hvem det er.

Det er værd at sætte sig ind i:

-for det første, fordi det fra 1/1-2008 blev ændret HVEM der er med i kredsen ”nærmeste pårørende” –

-for det andet, fordi det fra 1/1-2008 samtidig blev besluttet, at standardbegunstigelsen ”nærmeste pårørende” automatisk gælder, såfremt du ikke udtrykkeligt med navns nævnelse har indsat en begunstiget. Dvs formuleringen, ”nærmeste pårørende”, behøver ikke længere at være indsat, for at gælde.

– for det tredje, fordi dine nærmeste pårørende ikke nødvendigvis er de samme som arver dig efter arvelovens regler.

MEN hvem er de så – dine nærmeste pårørende?

Det afhænger helt af, hvornår din pension eller forsikring er oprettet,

– for før 2008 var en samlever slet ikke indregnet i kredsen af nærmeste pårørende, og det afgørende er HVORNÅR du har oprettet din forsikring eller pension – før eller efter 1/1-2008.

Dine nærmeste pårørende er forskellige, alt efter hvornår du har oprettet din pension eller forsikring…

Det betyder, at dine nærmeste pårørende er:

FØR 1/1-2008:

Ægtefælle eller registreret partner
Børn og børnebørn
Arvinger efter dit testamente
Arvinger efter loven

FRA 1/1- 2008:

Ægtefælle eller registreret partner
Samlever, HVIS I har, har haft eller venter fælles barn ELLER har levet sammen i et ægteskabslignende forhold i mindst to år.
Børn eller børnebørn
Arvinger efter testamente
Arvinger efter loven

Personkredsen af dine nærmeste pårørende, både før og efter 1/1 2008 skal forstås sådan, at kun hvis der IKKE er personer under punkt 1, går man videre til punkt 2 og så fremdeles.

DERFOR – ønsker du, at begunstige en anden, end de personer, er hører ind under kategorien ”nærmeste pårørende”, fx din samlever på pension/forsikring oprettet FØR 2008, så SKAL det altså ske ved, at du udtrykkeligt begunstiger personen med navns nævnelse.

Det skal du gøre ved en skriftlig meddelelse til det konkrete selskab, hvor du har oprettet forsikringen eller pensionen.

I næste blogindlæg vil jeg skrive om reglerne for, hvordan forsikringer og pensioner deles ved skilsmisse…

Styr på pensionen

4.000 Mia. KR. – Er nogle af dem dine ? 

Det er en påstand jeg har læst i en artikel og jeg tror det er rigtigt,
– mange af os har ikke sådan for alvor styr på HVORNÅR og til HVEM vores forsikrings- og pensionsmidler kommer til udbetaling.

Ifølge Danmarks Statistik,
udgør den samlede pensions-formue i Danmark 4.000 Mia. KR.
– HOLD nu K… det er mange penge.

Fordelt sådan,

  • mænd, gennemsnit har sparet 484.000 kr. op,
  • kvinder, gennemsnit har sparet kr. 357.000 op
  • OG 77 % af danskerne har sikret, at de har mere end folkepensionen at leve for – når den tid kommer.

 

En forsikrings eller pensionsordning er BARE en almindelig aftale

Noget af det vigtigste du skal vide er, at det er en almindelig aftale du indgår.

Det vil sige: almindelige aftalevilkår (betingelser) gælder for aftalen.

ALTSÅ, er det helt afgørende for at være sikker på:

HVORNÅR pengene kommer til udbetaling

Og til HVEM pengene udbetales

At du har læst betingelserne og sørger for at opfylde de betingelser, der er i aftalen …

Lad mig give dig et eksempel fra en dom:

Kort fortalt:

En mand uden børn (livsarvinger) havde begunstiget sin samlever, igennem mange år, i sin livsforsikring.
Samlevende har, ifølge arveloven, ingen arveret efter hinanden uden testamente og parret her havde ikke oprettet testamente til fordel for hinanden.
I Forsikringsbetingelserne stod imidlertid, at samlevere SKULLE have oprettet testamente til fordel for hinanden, for at kunne begunstige hinanden i forsikringen.
Idet der således ikke var nogen reelt begunstiget ifølge forsikringsaftalen, blev forsikringssummen udbetalt til mandens dødsbo. En søster var eneste arving i boet efter manden, idet samlevende jo ikke har en arveret uden at have oprettet et testamente.

Dermed blev hele forsikringssummen ikke udbetalt til samleveren men til mandens søster, UANSET at det kom frem under sagen, at det havde været en VÆSENTLIGT pointe for ham, at denne søster netop IKKE skulle begunstiges overhovedet.

I dommen var der helt konkrete forhold, der gjorde sig gældende MEN det er et godt eksempel på, at forsikringer og pensioner er almindelige aftaler OG at de betingelser man har indgået aftalen på, holder.

I sidste ende kan udbetalingen ske blandt andet ved at ”læne sig op ad” betingelserne i aftalen. Derfor er det overmåde vigtigt, at du sætter dig ind i betingelserne i aftalen, så du kan rette ind efter dem. Til syvende og sidst er det jo din forsikring eller pension og den skulle meget gerne havne der hvor du ønsker det.

Vi opsparer mange penge i forsikringer og pensioner, og i de næste indlæg vil jeg fortælle dig mere om, hvem vores nærmeste pårørende er, hvordan forsikring og pensioner deles når vi skal skilles og hvad der sker med forsikring/pension når vi dør.

 

 

Kærligst/
Anette Malthe Christiansen, advokat
logo- familieadvokater.png