Tag Archive for: Advokatbistand

XXXXXXXXXXXXXX

Når du køber ny bolig, og gerne vil have nøglerne til ejendommen, før du reelt ejer den.

xxxxxxx
I bolighandler overgår ejendommen fra sælger til køber på overtagelsesdagen. På den samme dag erstattes den bankgaranti købers pengeinstitut har stillet, af en kontant deponering af købesummen, på en deponeringskonto i sælgers pengeinstitut. Sælgers deponeringskonto er en låst konto, oprettet netop til dette formål.

På overtagelsesdagen sker altså en udveksling af ydelser mellem køber og sælger.

Alligevel kan det, når betingelserne er opfyldt, godt lade sig gøre for køber, at få adgang til ejendommen før overtagelsen. Det kaldes dispositionsret eller dispositionsdag.

 

Overtagelsesdag

xxxxx
Overtagelsesdagen er dagen, hvor du som ny ejer overtager boligen. Det vil sige, den første dag hvor ejendommen er din(købers). Fra den dag ejer du juridisk boligen og har ejendomsretten, udgifterne og risikoen for ejendommen.
I en handel aftales overtagelsesdagen mellem sælger og køber og datoen fremgår både af købsaftalen og skødet der skal tinglyses. Ofte vil det være sådan, at en ejendom er sat til salg til købers overtagelse pr. en given dato, der passer ind i sælgers forhold, fx. sælgers egen overtagelse af en anden bolig.

Men det kan også være, sælger allerede er flyttet ud eller vil flytte ud af boligen, før overtagelsesdagen og i det tilfælde kan køber og sælger aftale, at køber får nøglerne til boligen, før overtagelsesdagen. Den dag, køber modtager nøglerne til boligen og kan flytte ind, kaldes dispositionsdagen.

XXXXXX

Dispositionsdag

xxxxxxx
Dispositionsdagen er dagen hvor du får nøglen til din nye bolig og kan disponere over ejendommen. Rent juridisk ejer du dog ikke boligen endnu. Køber overtager i den forbindelse også ofte forbruget af el, vand og varme. For at køber kan betale for sit forbrug fra dispositionsdagen, skal sælger og køber sammen aflæse målere. Disse målingstal bliver gjort op i en refusionsopgørelse, der beskriver sælgers forbrug hidtil. Terminsydelser eller renter af købesummen betales dog ikke før selve overtagelsesdagen. Derudover overtager køberen også selve ansvaret for boligen, eksempelvis snerydning.

XXXXX

Hvilke betingelser skal være opfyldt, for at få disposition før overtagelse

xxxxx
Som nævnt er disposition før overtagelse, det samme som at have råderet over boligen, uden at eje den. Og før en køber får nøgler og adgang til boligen, er der derfor nogle formelle betingelser der skal være opfyldt.

 • Købers betalingsmæssige del af aftalen skal være opfyldt. Udbetalingen skal være deponeret hos ejendomsmægler eller sælgers bank. Købers bank skal have vurderet ejendommen og godkendt købet økonomisk, samt have stillet en bankgaranti på betaling af restkøbesummen på overtagelsesdagen.
 • Køber skal have signeret skødet digitalt og indbetalt tinglysningsafgiften til ejendomsmægler. (Hvis det er aftalt, at køber skal afholde udgiften til tinglysning)

 • Købers ejerskifteforsikring skal være tegnet og træde i kraft pr. dispositionsdagen. (Hvis køber ønsker at tegne ejerskifteforsikring)

 • Købers husforsikring skal være tegnet og træde i kraft pr. dispositionsdagen.

 

Hvordan deles udgifterne i en dispositionsperiode?

xxxxx
Normalt vil det være sådan, at sælger betaler for alle de faste udgifter til ejendommen i dispositionsperioden, fx. afdrag på lån, ejendomsskat, renovation m.v. Sælger ejer juridisk fortsat ejendommen i en dispositionsperioden. Køber der har fået adgang til ejendommen før overtagelsesdagen, betaler til gengæld egen husforsikring samt alle forbrugsudgifter til el, vand og varme fra dispositionsdagen.

XXXXXX

Hvornår udskiftes sælgers lån i ejendommen med købers lån i ejendommen?

xxxxx
Lån med pant i ejendommen vil normalt være oprettet, gældende fra overtagelsesdagen. Altså den dag hvor du juridisk overtager og ejer ejendommen. Indtil det tidspunkt er det sælgers lån der er i ejendommen.

XXXXXXXX

Hvornår skal forsikringerne træde i kraft?

xxxxx
Husforsikring og Ejerskifteforsikring skal gælde fra den dag du får adgang til ejendommen. Hvis du får nøglerne til ejendommen før tid, dvs får dispositionsret før overtagelsen, er det vigtigt, du orienterer dit forsikringsselskab, og de skriftligt (evt. pr mail) bekræfter, at forsikringerne træder i kraft fra den dag, du har adgang til ejendommen.

 

 

XXXXXXXXX

Anette Malthe Christiansen, advokat

*    *    *    *    *

Boligkøbets 5 trin

*    *    *    *    *

1)

Drømmeboligen:

Du har fundet drømmeboligen og er klar til at købe. Det er en stor investering  Det er vigtigt at du analyserer prisen og sammenholder den med lignende boliger i samme område. Både for selve prisen men også ejendommens øvrige ejerudgifter.

Der kan være forskel på udgiften i 2 boliger der koster det samme.

Når du besigtiger din drømmebolig har du en undersøgelsespligt lige så vel som Sælger har en oplysningspligt. Det er altså glidende hvad du som Køber ved selvsyn burde have været opmærksom på og hvad Sælger loyalt burde have oplyst om. Det vil afhænge af hvor åbenlys en eventuel fejl er. Men, det er vigtigt at være opmærksom på, at man som Køber også selv har en pligt til at være opmærksom. Man kan altså ikke læne sig tilbage og holde sig til husets rapporter og Sælgers oplysningspligt.

2)

Advokatforbehold:

Husk advokatforbeholdet, så er handlen først bindende når vi har godkendt handlen.
Forbeholdet indsættes oftest i købsaftalens § 11 og lyder fx. sådan:
”Nærværende handel er betinget af købers advokats godkendelse i sin helhed.
Indsigelser skal være sælgers ejendomsmægler skriftligt i hænde senest kl. 16, 6 hverdage efter købsaftalen er underskrevet af begge parter.
Købers rådgiver er advokat Anette Malthe Christiansen, LEXJURIS Advokatfirma, Gravene 2, 1., 8800 Viborg, am@lexjuris.dk, tlf.: 70707122”.

Sideløbende med fristen for vores godkendelse, løber også din fortrydelsesfrist på 6 dage. Fristen på 6 dage måles fra det tidspunkt, hvor både køber og sælgers har underskrevet købsaftalen. Godtgørelsen for købers fortrydelse af købet er 1% af købesummen.

Når Køber og Sælger har underskrevet sender Ejendomsmægleren alle handlens dokumenter til os. Indenfor fristen skal vi afklare sammen med dig, om du vil stå ved købet eller fortryde.

Som din advokat gennemlæser og undersøger vi købsaftale, tingbog, servitutter, BBR-registreringen, Ejendomsdatarapport, Hus og El eftersynsrapport, forsikringsbilag m.v. Vi mailer  bemærkninger til købet til dig. Derefter mødes vi eller tager en snak telefonisk om ejendommen. Vi har kontakt med Ejendomsmægler og dit pengeinstitut.

Efter aftale med dig sender vi betingelser og forudsætninger for, at handlen kan godkendes til Ejendomsmægleren. Når betingelserne er opfyldt eller evt. frafaldet og din bank har godkendt handlen økonomisk, er handlen endelig.

Den dag handlen er endelig stiller dit pengeinstitut bankgaranti overfor Sælger/Ejendomsmægler.

3)

Ejerskifteforsikring:

 

Når Sælger ikke har handlet svigagtig og har fået udarbejdet hus og el -eftersynsrapporter og fremlagt tilbud på ejerskifteforsikring hvoraf Sælger tilbyder at betale halvdelen, har Sælger gjort sig fri af ansvar.
Med svigagtig menes der, at Sælger skal have handlet loyalt overfor Køber. Sælger må altså ikke have fortiet eller direkte skjult fejl eller skader. Det kaldes også Sælgers loyale oplysningspligt.

Hvis Sælger har opfyldt dette, har Sælger gjort sig fri af ansvar, uanset om du som Køber vælger at tegne ejerskifteforsikring eller ej.

Det bedste råd er derfor at tegne ejerskifteforsikringen og i nogle situationer tegne en udvidet ejerskifteforsikring. Ejerskifteforsikringen koster forholdsvis få penge i forhold til den sikkerhed den kan være med til at give.

Ejerskifteforsikringen skal være tegnet og betalt inden du overtager eller får dispositionsret over boligen. Det vil i praksis sige inden du modtager nøglen.

Du betaler som Køber, i første omgang, hele ejerskifteforsikringen når du tegner den. Når du har betalt den sender du kvitteringen for betalingen til os ,så søger vi for at den bliver indregnet i refusionsopgørelsen mellem dig og Sælger.

4)

Skødet / tinglysning:

Næste trin er skødet. Skødet udfærdiges digitalt og Køber og Sælger signerer med nemID.
Tinglysningsafgiften indbetales til den der berigtiger handlen. Det vil sige, til den der anmelder skødet til tinglysning, når Køber og Sælger har signeret.
Hvis købet sker gennem Ejendomsmægler vil det ofte være Ejendomsmægleren der anmelder skødet til tinglysning. I det tilfælde godkender vi tinglysningen inden du signerer med nemID.

Når skødet er tinglyst udarbejdes der refusionsopgørelse.
Refusionsopgørelsen er slutregnskabet over Køber og Sælgers mellemværende indenfor fx. ejendomsskat og betalt ejerskifteforsikring. Af refusionsopgørelsen vil det fremgå hvilket beløb der skal refunderes mellem Køber og Sælger.

 

5)

Overtagelse: 

På overtagelsesdagen modtager du nøglen til drømmeboligen.  På denne dag erstattes din bankgaranti også af en deponering af købesummen, på Sælgers deponeringskonto. Herefter koordinerer dit og Sælgers pengeinstitut tinglysning af dit lån i ejendommen mens Sælgers lån aflyses.

Måske har du mulighed for at få disposition over ejendommen før overtagelsen.
Det kan være både få dage før (fordi det passer med en weekend) og det kan også være flere måneder før (fordi sælger allerede er flyttet). Dispositionsdagen er den dag du modtager nøglen til boligen. Det formelle omkring ejendommen skal være på plads før du får disposition. Ofte er Sælger indstillet på, at give Køber disposition så snart det er muligt fordi Sælger derved flytter forbrugsudgiften over på Køber.
Fra den dag kan du disponere over boligen, du kan flytte ind eller lade være-du bestemmer. Uanset om det er nært på eller langt fra overtagelsesdagen, så er det vigtigt, at du har ejerskifteforsikringen med på sidelinjen når du får dispositionsret over boligen, altså modtager nøglen. Ejerskifteforsikringen skal træde i kraft samtidig med din nøglemodtagelse.
Det er ikke nok, at du skal have betalt ejerskifteforsikringen. Hvis du modtager nøglen til boligen, før overtagelsesdagen, skal du bede dit ejerskifteforsikringsselskab bekræfte pr. mail, at de har registreret, at du pr. den givne dato modtager nøglen og at forsikringen gælder fra denne dato.
Hvis de ikke gør det, skal du vente med at tage i mod nøglen. I yderste konsekvens kan en uoverensstemmelse mellem den dag du modtager nøglen og den dag din ejerskifteforsikring træder i kraft betyde, at ejerskifteforsikringen ikke har nogen værdi, selvom den er købt og betalt.


 

//
Anette Malthe Christiansen, advokat

 

Servitutter på ejendommen 

 

Hvad er en servitut

En servitut er en byrde på ejendommen. Det vil sige, det er en begrænsning i ejerens frie råden over ejendommen.

En servitut er en aftale mellem en person eller instans og ejeren af ejendommen. Servitutten indskrænker ejerens råderet over ejendommen mens den anden part opnår den aftalte råderet over ejendommen.  Den der opnår den aftalte råderet kaldes den påtaleberettigede. Servitutten kan ikke ændres eller slettes uden den eller de påtaleberettigede godkender det.

Eksempler på servitutter kan være, en højdebegrænsning på beplantning på ejendommen, at ejendommens varmekilde skal være fjernvarme, at en person eller instans har en forkøbsret til ejendommen, at naboens udhæng må række xx cm ind over skel. Servitutter der er tinglyst på ejendommen skal kunne findes som bilag til en handel med ejendommen.

En servitut har en eller flere påtaleberettigede. De påtaleberettigede er den person eller instans der kan forlange, at servitutten overholdes. Hvis en servitut skal slettes skal den eller de påtaleberettigede signere for sletningen.

Servitutten forpligter de til enhver tid værende ejere på ejendommen, uanset om man som ny køber har læst tingbogen eller ej. Derfor er det vigtigt, at man som køber, nærlæser de servitutter der er på ejendommen uanset hvor gamle de måtte være.

Gammel servitut på ejendommen

Servitutter der har mistet sin betydning, bør selvfølgelig slettes. Det sker imidlertid sjældent. Det er den enkelte husejers ansvar, at slette servitutter der ikke længere har betydning. Den eller de instanser, fx. vejdirektoratet, der har været påtaleberettiget i henhold til servitutten, er ikke forpligtet til at slette servitutten, når den har mistet sin betydning. Derfor der i ældre ejendomme ofte være tinglyst en række servitutter, hvor en del af dem ikke længere har nogen praktisk betydning.

Hvis servitutten er blevet væk

Hvis en servitut er blevet væk, kan der fx. stå i tingbogen “servitutten findes ikke i akten”. Det kan evt. være sket da tingbogen blev digitaliseret.
Det er den enkelte husejers ansvar, at servitutten kan findes. Uanset, at ejeren ikke har nogen skyld i, at servitutten er blevet væk i tinglysnings-systemet.

I det tilfælde, at ejendommen skal sælgers og en servitut ikke kan findes, er det sælgers opgave at servitutten findes eller slettes af tingbogen. Det kan være et større arbejde, netop fordi det kan være svært at finde frem til, hvem de påtaleberettigede er, og at de påtaleberettigede skal signere for sletning af servitutten.

Hvis servitutten ikke findes og det ikke er muligt at finde frem til de påtaleberettigede, skal servitutten mortificeres ved Retten, før den kan slettes af tingbogen.

Boligadvokat

I en bolighandel fremlægger ejendomsmægleren kopi af ejendommens servitutter. Hvis servitutten ikke fremlægges, betinger man som advokat sin godkendelse af, at de servitutter der påhviler ejendommen fremlægges. Det er selvfølgelig vigtigt for en boligadvokat, at sørge for at man selv og dermed også den køber man rådgiver, har klarhed over hvilke servitutter der hviler på ejendommen. For det første er en servitut som nævnt, altid en byrde og derfor er det væsentligt, hvilke byrder køber, så at sige, får med i handlen, for det andet vil køberen have et problem den dag de selv skal sælge ejendommen, hvis ikke servitutten er fundet eller slettet.

I det tilfælde, at servitutten ikke kan findes, vil man som advokat bede sælger, foranledige sletning af servitutten. Det er en proces ,der går gennem en mortificeringssag ved Retten. Formålet ved Retten er, at servitutten erklæres død og magtesløs. Først derefter kan servitutten slettes ved tinglysningsretten.

 

Læs mere om boligrådgivning – HER

Hør podcast om boligrådgivning – HER

Andre læste om nedgravede olietanke  – HER

 

//
Anette Malthe Christiansen, advokat

 

Gammel olietank når du køber hus

 

Hvis det viser sig, at det hus du gerne vil købe, tidligere har været opvarmet med olie, skal du være ekstra opmærksom.

En gammel olietank der fx. er udskiftet med fjernvarme eller naturgas kan have været overjordisk eller være nedgravet. Det vil sige, mens den har været i brug, har den enten stået over jorden eller været gravet ned et sted på grunden.

Hvis du skal købe hus med nedgravet olietank er det særligt vigtigt, at undersøge forholdene omkring tanken.

Opgravet eller sløjfet

Olietanken skal være gravet op eller korrekt og lovligt tømt og sløjfet. Meget ofte er tanken sløjfet, fordi det er en billigere løsning end at grave tanken op.

Korrekt sløjfning og afblænding vil sige, at tanken pumpes helt tør for olie, fyldes med sand og til slut at studsen svejses sammen, så det ikke længere er muligt at pumpe olie i tanken.

Det er ejerens ansvar, at opgravning eller sløjfning foretages af et autoriseret firma og at kommunen efterfølgende orienteres om opgravningen eller sløjfningen.

Det vil altså sige, at når du skal købe hus, bør kommunen ligge inde med enten opgravningsattest eller sløjfningsattest.

Handlens dokumenter

Selvom det fx. ikke fremgår af købsaftalen om der er olietank på ejendommen, så vil du på BBR-meddelelsen kunne se, om der er registreret en olietank.
Det fremgår dog ikke nødvendigvis om tanken er sløjfet og afblændet eller ej.

Hvis der er en gammel olietank på ejendommen, skal du vide hvad der er sket med tanken.
Det vil sige, hvis olietanken ikke er gravet op så skal den lokaliseres på grunden og det skal undersøges om den er korrekt sløjfet og afblændet.

Ofte har ejendomsmægleren indhentet en kopi af sløjfningsattesten fra Kommunen. Hvis attesten er ikke fremlagt i handlens bilag skal den fremskaffes.
Det kan selvfølgelig være svært for sælger, at skaffe en attest over, hvad der er sket med en gammel olietank. Måske har sælger slet ikke noget kendskab til olietanken.
Men det er væsentligt for køber, at have fuldt overblik over, hvad der er sket med olietanken. Først og fremmest af hensyn til forurening, men også af hensyn til den dag, køber selv skal sælge ejendommen.

Advokatens arbejde i et boligkøb

Hvis der ikke er fremlagt en tankattest, betinger man som advokat, sin godkendelse af handlen af, at sælger fremskaffer og fremlægger tankattest.

Alternativt vil en korrekt sløjfning for din regning, være grundlag for forhandling om et afslag i købesummen

I modsat fald kan du, som ny ejer, risikere at hænge på udgiften til korrekt afblænding eller endnu værre udgiften til oprydning efter olieforurening.

Hvis der er nedgravet olietank på grunden, er det en god ide at tegne en udvidet ejerskifteforsikring.
Den udvidede ejerskifteforsikring dækker ikke kun huset, men også grunden. Det betyder, at du har mulighed for at få dækket udgiften, hvis du en dag står med en olieforurenet grund.

 

Læs mere om boligkøb HER

Hør podcast om boligkøb HER

Andre læste om servitutter – HER

 

//
Anette Malthe Christiansen, advokat

 

Forestil dig det her

Du bliver syg eller dement og kan ikke træffe beslutninger for dig selv.

Med en fremtidsfuldmagt, så bestemmer du, hvem der skal kunne træffe beslutninger på dine vegne. 

Hvis du ikke opretter fuldmagt, vil det være Staten, der træffer beslutningerne, og det er bestemt ikke altid bedst for hverken dig eller familien.

Hvad betyder fuldmagten ?

Fremtidsfuldmagten er et samtykke til, at en anden handler på dine vegne, i tilfælde af at du, i fremtiden, bliver ude af stand til at træffe beslutninger. Fremtidsfuldmagten sikrer altså, at det er dine nærmeste, eller en person du har tillid til, der kommer til at hjælpe dig med dine økonomiske eller personlige forhold.
Det er den eneste måde, du kan sikre, det ikke bliver tilfældigt, hvem der hjælper dig.

Fremtidsfuldmagten er personlig, og er I ægtefæller, skal I underskrive en fuldmagt hver. I kan evt. hver især give den anden fuldmagt.

Fuldmagten kan kun oprettes, så længe du som fuldmagtsgiver kan handle fornuftsmæssigt og er i stand til at forstå konsekvenserne af fuldmagten. Det er derfor vigtigt, at fuldmagten skrives og underskrives, inden sygdom bliver så alvorlig, at det ikke længere er muligt.

Fremtidsfuldmagten beskriver hvilke beføjelser, den som fuldmagten bemyndiger får. Personen skal selvfølgelig overholde reglerne og handle i din interesse, det kan fx være råde over dine penge, sælge fast ejendom eller varetage dine interesser overfor offentlige myndigheder, fx om du vil modtage behandling ved sygdom og søge offentlig støtte på dine vegne.

Er fremtidsfuldmagt kun relevant  for ældre?

Nej, det er relevant for alle voksne, men sandheden er selvfølgelig, at jo ældre vi bliver, desto mere relevant er det. Men sygdom og ulykker er aldrig forudsete, og det bedste du kan gøre for dig selv og familien, er at være sikker på, at I som familie, kan træffe beslutningerne sammen. Men når du har købt fast ejendom, har opsparing, værdipapirer eller andet af økonomisk værdi – så er det særligt relevant for dig.

 

Hvem kan du vælge ?

Personen du vælger, kaldes den fuldmægtige – mens du selv kaldes fuldmagtsgiver.

Du kan i princippet vælge, hvem du vil til at handle på dine vegne, eneste krav er dog at:

 • Personen er myndig
 • Personen kan handle fornuftsmæssigt 

Mange vælger:

 • Nærmeste familie,
 • Søskende,
 • Søn eller datter,
 • 2 ægtefæller vælger at indsætte hinanden, måske i samspil med børnene.

Du kan også vælge flere fuldmægtige, der skal handle i forening. Eller:

 • en primær
 • og en eller flere subsidiære

Så kan den subsidiære indtræde, hvis den primære, til sin tid, ikke er i stand til at varetage opgaven.På den måde agerer kun én fuldmægtig ad gangen.

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, så sikrer du, at det er fuldmægtigen, der træffer beslutninger på dine vegne, så det ikke er tilfældigt, hvem der gør det. 

Hvordan træder fuldmagten i kraft ?

Det er den fuldmægtige, der anmoder Familieretshuset om, at fremtidsfuldmagten træder i kraft. Derefter træffer Familieretshuset afgørelse om at fuldmagten træder i kraft.

Den fuldmægtige kan først anmode Familieretshuset om, at fuldmagten træder i kraft, når du, som fuldmagtsgiver, er i en tilstand som beskrevet i fuldmagten.
Det vil altså sige fuldmagten træder først i kraft, når det lægeligt vurderes, at du ikke kan tage vare på dig selv. Og ikke før.

Tilbagekaldelse og ophør

Du kan til enhver tid tilbagekalde fuldmagten, på samme måde som du oprettede fuldmagten. Du kan kun tilbagekalde, så længe fuldmagten ikke er trådt i kraft. Hvis fremtidsfuldmagten er trådt i kraft, er du jo netop ikke længere i stand til at træffe beslutninger. Fremtidsfuldmagten ophører, når og hvis du som fuldmagtsgiver afgår ved døden, eller hvis den fuldmægtige selv kommer under værgemål, eller ikke længere er i stand til at handle fornuftsmæssigt. 

Sådan gør du.

En fremtidsfuldmagt udarbejdes og indtastes i fremtidsfuldmagtsregisteret. Derefter skal fuldmagten registreres, det sker ved, at du som fuldmagtsgiver underskriver den digitalt med din nemID på tinglysning.dk.
Efter underskrift skal du vedkende den for en notar ved personligt fremmøde i Skifteretten i den retskreds, du hører til. Notaren kontrollerer, at fuldmagten er dit eget ønske, og at du fornuftsmæssigt er i stand til at oprette fuldmagten. 

 

18.000 danskere oprettede fremtidsfuldmagt sidste år. I år forventes tallet at være 30.000.
Invester i fremtiden: I løbet af 24 timer er fuldmagten oprettet, og du er klar til at gå i skifteretten og skrive under.

Din investering – ALTID Danmarks skarpeste…

Kr. 995,- inkl. moms

Ægtefæller skal bruge 2 fremtidsfuldmagter (en til hver)
– og I kan investere i en fuldmagt til jer begge til ialt Kr. 1.795,-

Vi er ALTID klar til at hjælpe og vejlede dig !
Tlf. 70 70 71 22  eller MAIL

 

Kærligst/
Anette Malthe Christiansen, advokat
logo- familieadvokater.png

 

 

 

 

 

 

Misforståelsen der kostede Eva 100 millioner og som alle samlevende par bør kende

Du skal møde Eva!

Eva var, i 30 år, samlevende med en kendt forfatter. Jeg fortæller dig om Eva, fordi det nemt kunne være dig, hvis du og din samlever bor sammen uden et testamente, okay måske minus SÅ mange penge, som der er i denne her historie.

Men, pengene er egentlig kun blikfang. Historien er lige så vigtig for alle os med “lidt mindre” end 100 millioner på kistebunden.

Hæng på …

Forfatteren var Stieg Larsson, du ved, ham med Millennium trilogien. Mænd der hader kvinder … osv.

Han skrev trilogien – som vi alle sammen slugte råt, og han døde pludselig som kun 50-årig i 2004, førend bøgerne nåede at blive udgivet. Senere blev de 3 bestseller bøger til 3 film, der også indbragte penge. I alt har “boet efter Stieg Larsson” tjent omkring 100 mio. danske kroner på Millennium Trilogien. 100 mio. – det er altså sindssygt mange penge

Nå men som sagt….

Eva levede sammen med Stieg, igennem 30 år. 30 år, det er længe, det er faktisk så længe, at man for længst lever sammen som fuldstændig almindelige ægtefæller. Men de var lige præcis ikke ægtefæller – de var samlevende, og desværre for Eva havde de heller ikke oprettet testamente.

Og det betød intet:

 • at Eva sagde, at hun havde været med-forfatter på dele af Trilogien, og
 • at Eva sagde, at Stieg altid havde sagt, at Trilogien skulle være deres fælles pensionsopsparing

Hun fik 0,- kroner i arv efter Stieg

Arven gik i stedet til Stieg Larssons far – og faren sidder stadig på arven den dag i dag.

Og du skal, på ingen måde, hænge dig i:

 • at, Stieg Larsson var svensk og
 • at, Stieg og Eva ikke havde børn sammen (det havde nemlig ikke gjort nogen forskel for hende)

Tilbage til dig 

Situationen er præcis den samme for dig, som samlever (uden testamente) i Danmark, og uanset om I har et eller flere fællesbørn.

Historien er de skinbarlige realiteter, når I er samlevende.

Men, tit er det ikke engang et spørgsmål, men bare noget mange tager for givet!

Samlevende par får nok en arveret (uden testamente) 

 • når vi har levet sammen i 2, 10, 25 år – eller
 • når vi har fået børn sammen

Det korte svar er NEJ. I får aldrig arveret efter hinanden uden et testamente

Lad mig forklare:

Du får som samlever ALDRIG arveret uden et testamente.

Så hvis I er samlevende, kan du virkelig være på spanden, hvis du nøjes med at håbe, at der da vist også var noget med en samlivsregel efter 2 år, eller noget med hvis man har fælles børn.

Håb bringer dig ingen vegne, det gør viden til gengæld, og nu ved du, at samlevende KUN arver hinanden med et testamente.

Det kan ikke siges tydeligt nok, at uanset:

 • hvor længe I har levet sammen
 • hvor meget I levet som et almindeligt ægtepar
 • om I har børn sammen
 • om børnene vil afstå arven til fordel for den længstlevende forælder (det kan ikke lade sig gøre)

I arver (som samlevende) KUN efter hinanden, NÅR I har oprettet et testamente. Ikke noget med men eller undtagen.

NEJ – KUN, når I har oprettet testamente – så enkelt er det!

Hemmeligheden eller fejlen, hvis vi skal kalde det det, er, at Arveloven ikke hjælper samlevende, og det vil sige, at INTET udover et testamente, kan hjælpe jer som familie.
For I er jo en familie, selvom I har valgt ikke at gifte jer, eller bare ikke har nået det, eller hvad grunden nu kan være.

Er du klar til at handle på din viden?

Opret et udvidet samlevertestamente, der sikrer, at I så vidt muligt arver hinanden som ægtefæller og samtidig sikrer, at arven efter jer deles lige mellem børnene, når længstlevende af jer dør.

Det er en løsning, der sikrer, at længstlevende af jer arver 7/8 efter førstafdøde og samtidig får ret til at udtage jeres fælles bolig og indbo – ligesom hvis I var ægtefæller.

Se hvor nemt du sikrer din familie 

 

Så nemt er det:

 • Oplys jeres navne og ønsker, enten ved at ringe til os eller i vores spørgeskema, der guider dig igennem de oplysninger, vi har brug for. Spørgeskemaet kan du udfylde pr. mail lige herunder.
 • Derefter bliver du kontaktet og rådgivet videre i forløbet.
 • Vi udfærdiger et testamenteudkast ud fra dine ønsker og sender dig det pr. mail.
 • Vi tager en snak i telefonen eller pr. mail om dine spørgsmål og/eller tilføjelser.
 • I modtager det endelige testamente med posten – i mappe og på dokumentpapir, parat til underskrift.
 • I går i Skifteretten hvor testamentet underskrives af jer, det koster et gebyr på kr. 300,-

Invester i jeres tryghed – Lige HER >>

Kærligst//
Anette Malthe Christiansen, advokat

 

Eller er det dobbeltkonfekt ? 

Spørgsmålet opstår, fordi det er obligatorisk, for professionelle bygherrer, der opfører bygninger til privat helårsbeboelse, at tegne en byggeskadeforsikring.

Så når du vil købe et nyere hus,  så vil huset tit have en endnu ikke udløbet byggeskadeforsikring.

Og så er det vi tænker: er det dobbeltkonfekt at tegne den ejerskifteforsikring ?

Det korte svar på, om du bør tegne en ejerskifteforsikring er: JA.

Også selvom de ejerskifteforsikring og byggeskadeforsikring ligner hinanden og langt hen ad vejen dækker de samme skader. Forsikringerne har nemlig hver sin definition på en skade, så derfor er der forskel på, hvilke skader de dækker.

Forskellen på Ejerskifte og Byggeskade -forsikring.

Ejerskifteforsikring:

En ejerskifteforsikring er ansvarsforsikring. Ejerskifteforsikringen fjerner det 10-årige skadesansvar, som ellers er placeret hos sælger.
For at få denne fordel skal sælger:

 • få udarbejdet et huseftersyn
 • få udarbejdet et eleftersyn
 • tilbyde at betale halv præmie på købers ejerskifteforsikring.

Ejerskifteforsikringen dækker ikke kun en byggeskade. Det kan også være en skade som følge af sælgers eller tidligere ejeres brug.
Ejerskifteforsikringen dækker skader som var tilstede på handels-tidspunktet.

Byggeskadeforsikring:

Byggeskadeforsikringen løber i 10 år og inkluderer de obligatoriske eftersyn af boligen 1 og 5 år efter, at forsikringen er trådt i kraft.

En byggeskadeforsikring en forsikring som evt. træder i kraft ved skade.

Byggeskadeforsikringen har den begrænsning, at den kun dækker skader, der kan dokumenteres at være opstået som følge af et forhold, der var tilstede ved opførelsen af ejendommen.

Ejerskifteforsikringen koster selvfølgelig et beløb at tegne, og alle håber, at de aldrig får brug for den.

Men, Ejerskifteforsikring og Byggeskadeforsikring er to forskellige forsikringer, og jeg vil til enhver tid anbefale, at du tegner en ejerskifteforsikring, også selvom huset du vil købe, i forvejen er dækket af en byggeskadeforsikring.

Læs mere om vores ejendomshandler HER 

 

Kærligst/
Anette Malthe Christiansen, advokat

PS

Vi er specialister i ejendomshandler, og du er selvfølgelig altid velkommen med spørgsmål om dit boligkøb.
Ring, tlf. 70707122
eller send en MAIL

En snak er altid GRATIS og uforpligtende

Et hurtigt kig i din boligs karakterbog.

Karaktererne i din nye bolig

Det er en drøm at flytte i ny bolig. Noget af det, der kan kalde os helt tilbage til virkeligheden, er de skader, der er nævnt i hus-eftersynsrapporten.

De skader, der er nævnt i rapporten, er et usikkerhedsmoment i handlen:

1) hvor omfattende er skaderne
2) hvor bekostelig er udbedring

og hvis du da ikke ligefrem selv er en eller anden form for bygnings-sagkyndig, så er de to punkter årsagen til, at det er så vigtigt, at du har din egen bygnings-rådgiver ved din side.

Den bygnings-sagkyndige, der har udfærdiget huseftersyns-rapporten for sælger, har givet de oplyste skader en karakter, alt efter hvor alvorlig skaden er.

Men rapporten siger intet om, hvad udbedringen af den enkelte skade kan koste, det er vigtigt at hæfte sig ved.

Karakter-systemet:

K0 – Kosmetiske skader
K1 – Mindre alvorlige skader
K2 – Alvorlige skader
K3 – Kritiske skader
UN – Bør undersøges nærmere

Du kan ikke ud fra en skades karakter gætte dig frem til, om udbedring er bekostelig.
Karakter-systemet siger, som nævnt, intet om prisen for udbedring, så selvom karakteren K3, står for “Kritiske skader”, er det ikke nødvendigvis et udtryk for, at udbedring vil være dyrt.

Der kan sagtens være K1 skader, der koster meget at udbedre, og K3 skader der ikke koster meget at udbedre.

Derfor kan det være svært at vide, hvor bekostelig udbedring af skaderne vil være, eller vide hvilke skader, der er nødvendige at udbedre her og nu, og hvilke der godt kan vente.

Det bliver selvfølgelig en uoverskuelig omkostning, hvis du skal have din egen bygnings-rådgiver med ud, hver gang du kigger på hus.

Men, når du har fundet det rigtige hus, så kan det være ufattelig godt givet ud, at ofre dit eget hus-eftersyn, der fortæller dig noget om, hvad din udgift til at udbedre skaderne bliver, og derefter prøve at forhandle dig til rette med sælger.

Du kan læse mere om vores boligrådgivning HER 

 

Kærligst/
Anette Malthe Christiansen, advokat

PS

Vi er specialister i ejendomshandler, og du er selvfølgelig altid velkommen med spørgsmål om dit boligkøb.
Ring, tlf. 70707122
eller send en MAIL

En snak er altid GRATIS og uforpligtende

Tag Archive for: Advokatbistand