Familieretshuset sætter fremtidsfuldmagten i kraft

 

Fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft, når fuldmagtsgiver ikke længere selv kan varetage sine forhold inden for de områder, som fremtidsfuldmagten omfatter. Typisk på grund af sygdom, svækket mental funktion eller lignende.

Det er Familieretshuset, der efter ansøgning fra fuldmagtsgiver eller fremtidsfuldmægtigen sætter fremtidsfuldmagten i kraft.

Inden du indsender ansøgningen

Hvis du ansøger som fremtidsfuldmægtig, skal du drøfte ansøgningen med fuldmagtsgiver, inden du indsender den til Familieretshuset. Hvis fuldmagtsgiver er i stand til at forstå betydningen af ikraftsættelse og udtaler sig imod, kan fremtidsfuldmagten ikke sættes i kraft.

Du skal overfor Familieretshuset skrive under på, at drøftelsen har fundet sted. Du kan undlade drøftelsen, hvis fuldmagtsgiver ikke forstår betydningen heraf. Hvis drøftelsen er undladt, skal du begrunde det over for Familieretshuset.

Desuden skal du underrette fuldmagtsgivers nærmeste pårørende om, at du indsender en ansøgning til Familieretshuset. Du skal også skrive under på, at denne underretning er sket.

Hvad skal du gøre samtidig med indsendelsen af ansøgningen

Du skal sammen med indsendelsen af ansøgningen:

 • indsende en lægeerklæring vedrørende fuldmagtsgivers aktuelle helbredsforhold. (Blanketten til lægeerklæring finder du her)
 • betale et gebyr til Familieretshuset. Gebyret er for tiden på 1.010 kr. og tilbagebetales ikke, hvis fremtidsfuldmagten ikke sættes i kraft. Læs mere om gebyr og hvordan du betaler det her

Vi begynder først at behandle sagen, når vi har modtaget lægeerklæringen og gebyret.

Om lægeerklæringen

For at tage stilling til ikraftsættelsen, har vi brug for en lægeerklæring. Den kan fås hos fuldmagtsgivers praktiserende læge, speciallæge, hospitalslæge eller plejehjemslæge. Lægeerklæringen kan indhentes af fremtidsfuldmægtigen sammen med fuldmagtsgiver.

Fremtidsfuldmægtigen kan som udgangspunkt ikke indhente lægeerklæringen uden at inddrage fuldmagtsgiveren. Det er op til lægen at vurdere, om det er nødvendigt, at fuldmagtsgiver og fremtidsfuldmægtig møder op i konsultationen sammen.

Familieretshuset kan kun i særlige tilfælde se bort fra kravet om indsendelse af lægeerklæring. Det kan være i det tilfælde, hvor fuldmagtsgivers aktuelle helbredsforhold er dokumenteret på anden måde.

Familieretshusets behandling af ansøgningen

Når Familieretshuset har modtaget en ansøgning med lægerklæring, og gebyret er indbetalt, vurderer vi, om betingelserne for at sætte fremtidsfuldmagten i kraft er opfyldt.

Familieretshuset undersøger, om fremtidsfuldmagten er gyldigt oprettet, og om fuldmagtsgiver nu er ude af stand til at varetage sine forhold inden for de områder, fuldmagten omfatter. Ved vurderingen af fuldmagtsgivers aktuelle helbredsforhold lægger vi navnlig vægt på indholdet af den medsendte lægeerklæring.

Familieretshuset kan afslå at sætte en fremtidsfuldmagt i kraft, hvis betingelserne ikke er opfyldt. Årsagen til afslag kan bl.a. være, at:

 • fremtidsfuldmagten ikke er gyldigt oprettet
 • fuldmagtsgivers helbredsforhold ikke kan begrunde ikraftsættelse
 • der er tvivl om fremtidsfuldmægtigens evner.

Familieretshuset kan efter en konkret vurdering også sætte fremtidsfuldmagten delvist i kraft eller eventuelt starte en værgemålssag, hvis vi vurderer, at fuldmagtsgiver i stedet har behov for det.

Hvordan ved du, om fremtidsfuldmagten er sat i kraft?

Hvis Familieretshuset har vurderet, at fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft, sørger vi for, at fremtidsfuldmagten tinglyses i Personbogen.

Personbogen er offentlig tilgængelig. Derfor kan alle ved opslag i Personbogen konstatere, om der er en fremtidsfuldmagt, der er sat i kraft. Læs mere på tinglysning.dk

fremtid

-er det så ikke godt nok?

Det er det desværre ikke. Helt enkelt så er det sådan, at uden skriftlig fuldmagt –ingen ret til at foretage dispositioner.

Det vil altså sige

Hvis ikke der er givet en skriftlig fuldmagt til bestemte personer til at foretage klare og tydelige dispositioner, skal personen der ikke længere er ved sine fulde fem (også den person, der har en trofast ægtefælle gennem mange år) under værgemål (altså beskikkes en værge).
Det betyder, at familien nu skal samarbejde med en værge, som de muligvis ikke kender både om de økonomiske og de personlige forhold.

Helt kort – hvem og hvad…

Det gælder enhver af os (også når vi har været gift med den samme person i årtier), og for enhver økonomisk/personlig disposition, hvis vi en dag ikke er i stand til at handle fornuftsmæssigt, uanset om det skyldes at vi kommer ud for en ulykke eller bliver syge.

Generalfuldmagten

Tidligere skulle der en generalfuldmagt til for at give en anden person fuldmagt til at foretage økonomiske dispositioner på egne vegne.

Men der var flere udfordringer med generalfuldmagten:

 • Udfordringer med at få generalfuldmagten anerkendt i pengeinstitutter
 • Tvivl om den var gældende for personlige forhold (pleje, læge m.v., ansøge om off. tilskud)
 • Langt større usikkerhed og mulighed for misbrug (fuldmagten kan nemlig i princippet anvendes, så snart den er underskrevet)

Fremtidsfuldmagten

i 2017 fik vi fremtidsfuldmagten. Den oprettes i to step; først i tinglysningssystemet og dernæst vedkendes den for en notar (der sikrer sig, at fuldmagtsgiver er beslutningsdygtig ved oprettelsen)

De fuldmægtige

Fremtidsfuldmagten kan give fuldmagt til en person eller flere fuldmægtige i forening fx. ægtefælle og voksne børn i forening eller voksne børn i forening. Fuldmagten træder først i kraft via Familieretshuset, der gennem fuldmagtsgivers egen læge sikrer, at fuldmagtsgiver nu ikke længere er i stand til at handle fornuftsmæssigt.

Det betyder, at der ingen usikkerhed er omkring en fremtidsfuldmagt:

 • Den anerkendes fuldt ud i pengeinstitutter (og ved salg af ejendom m.v.)
 • Den anerkendes til personlige forhold (pleje, læge m.v., ansøge om off. tilskud)
 • Ingen usikkerhed – (fuldmagten kan først anvendes, når fuldmagtsgiver ikke længere er ved sine fulde fem)

HER – kan du læse mere om Fremtidsfuldmagten 

Andre har også læst dette blogindlæg

Kærligst/
Anette Malthe Christiansen, advokat

medlem af:
logo- familieadvokater.png

 

Forestil dig det her

Du bliver syg eller dement og kan ikke træffe beslutninger for dig selv.

Med en fremtidsfuldmagt, så bestemmer du, hvem der skal kunne træffe beslutninger på dine vegne. 

Hvis du ikke opretter fuldmagt, vil det være Staten, der træffer beslutningerne, og det er bestemt ikke altid bedst for hverken dig eller familien.

Hvad betyder fuldmagten ?

Fremtidsfuldmagten er et samtykke til, at en anden handler på dine vegne, i tilfælde af at du, i fremtiden, bliver ude af stand til at træffe beslutninger. Fremtidsfuldmagten sikrer altså, at det er dine nærmeste, eller en person du har tillid til, der kommer til at hjælpe dig med dine økonomiske eller personlige forhold.
Det er den eneste måde, du kan sikre, det ikke bliver tilfældigt, hvem der hjælper dig.

Fremtidsfuldmagten er personlig, og er I ægtefæller, skal I underskrive en fuldmagt hver. I kan evt. hver især give den anden fuldmagt.

Fuldmagten kan kun oprettes, så længe du som fuldmagtsgiver kan handle fornuftsmæssigt og er i stand til at forstå konsekvenserne af fuldmagten. Det er derfor vigtigt, at fuldmagten skrives og underskrives, inden sygdom bliver så alvorlig, at det ikke længere er muligt.

Fremtidsfuldmagten beskriver hvilke beføjelser, den som fuldmagten bemyndiger får. Personen skal selvfølgelig overholde reglerne og handle i din interesse, det kan fx være råde over dine penge, sælge fast ejendom eller varetage dine interesser overfor offentlige myndigheder, fx om du vil modtage behandling ved sygdom og søge offentlig støtte på dine vegne.

Er fremtidsfuldmagt kun relevant  for ældre?

Nej, det er relevant for alle voksne, men sandheden er selvfølgelig, at jo ældre vi bliver, desto mere relevant er det. Men sygdom og ulykker er aldrig forudsete, og det bedste du kan gøre for dig selv og familien, er at være sikker på, at I som familie, kan træffe beslutningerne sammen. Men når du har købt fast ejendom, har opsparing, værdipapirer eller andet af økonomisk værdi – så er det særligt relevant for dig.

Hvem kan du vælge ?

Personen du vælger, kaldes den fuldmægtige – mens du selv kaldes fuldmagtsgiver.

Du kan i princippet vælge, hvem du vil til at handle på dine vegne, eneste krav er dog at:

 • Personen er myndig
 • Personen kan handle fornuftsmæssigt 

Mange vælger:

 • Nærmeste familie,
 • Søskende,
 • Søn eller datter,
 • 2 ægtefæller vælger at indsætte hinanden, måske i samspil med børnene.

Du kan også vælge flere fuldmægtige, der skal handle i forening. Eller:

 • en primær
 • og en eller flere subsidiære

Så kan den subsidiære indtræde, hvis den primære, til sin tid, ikke er i stand til at varetage opgaven.På den måde agerer kun én fuldmægtig ad gangen.

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, så sikrer du, at det er fuldmægtigen, der træffer beslutninger på dine vegne, så det ikke er tilfældigt, hvem der gør det. 

Hvordan træder fuldmagten i kraft ?

Det er den fuldmægtige, der anmoder Familieretshuset om, at fremtidsfuldmagten træder i kraft. Derefter træffer Familieretshuset afgørelse om at fuldmagten træder i kraft.

Den fuldmægtige kan først anmode Familieretshuset om, at fuldmagten træder i kraft, når du, som fuldmagtsgiver, er i en tilstand som beskrevet i fuldmagten.
Det vil altså sige fuldmagten træder først i kraft, når det lægeligt vurderes, at du ikke kan tage vare på dig selv. Og ikke før.

Tilbagekaldelse og ophør

Du kan til enhver tid tilbagekalde fuldmagten, på samme måde som du oprettede fuldmagten. Du kan kun tilbagekalde, så længe fuldmagten ikke er trådt i kraft. Hvis fremtidsfuldmagten er trådt i kraft, er du jo netop ikke længere i stand til at træffe beslutninger. Fremtidsfuldmagten ophører, når og hvis du som fuldmagtsgiver afgår ved døden, eller hvis den fuldmægtige selv kommer under værgemål, eller ikke længere er i stand til at handle fornuftsmæssigt. 

Sådan gør du.

En fremtidsfuldmagt udarbejdes og indtastes i fremtidsfuldmagtsregisteret. Derefter skal fuldmagten registreres, det sker ved, at du som fuldmagtsgiver underskriver den digitalt med din nemID på tinglysning.dk.
Efter underskrift skal du vedkende den for en notar ved personligt fremmøde i Skifteretten i den retskreds, du hører til. Notaren kontrollerer, at fuldmagten er dit eget ønske, og at du fornuftsmæssigt er i stand til at oprette fuldmagten. 

18.000 danskere oprettede fremtidsfuldmagt sidste år. I år forventes tallet at være 30.000.
Invester i fremtiden: I løbet af 24 timer er fuldmagten oprettet, og du er klar til at gå i skifteretten og skrive under.

Din investering – ALTID Danmarks skarpeste…

Kr. 995,- inkl. moms

Ægtefæller skal bruge 2 fremtidsfuldmagter (en til hver)
– og I kan investere i en fuldmagt til jer begge til ialt Kr. 1.795,-

Vi er ALTID klar til at hjælpe og vejlede dig !
Tlf. 70 70 71 22  eller MAIL

Kærligst/
Anette Malthe Christiansen, advokat
logo- familieadvokater.png