Fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft, når fuldmagtsgiver ikke længere selv kan varetage sine forhold inden for de områder, som fremtidsfuldmagten omfatter. Typisk på grund af sygdom, svækket mental funktion eller lignende.

Det er Familieretshuset, der efter ansøgning fra fuldmagtsgiver eller fremtidsfuldmægtigen sætter fremtidsfuldmagten i kraft.

Hvad er en Fogedretssag?

I en fogedretssag, har kreditor bedt om Fogedrettens hjælp til at inddrive en penge for en ubetalt faktura eller anden gæld. 

Fogedretten kan kun inddrive beløb som der ikke er rejst indsigelser overfor. Det vil sige hvis skyldner ikke er enig i at beløbet skyldes så skal Retten først afgøre denne tvist om kreditor har beløbet tilgode.

Der findes også andre typer af Fogedretssager, men her handler det om ubetalte regninger.

Trin for Trin: Forløbet af en Fogedretssag

1. Indgivelse af anmodning til Fogedretten:

Fogedsagen begynder med, at kreditor indsender et betalingspåkrav eller en fogedrekvisition til Fogedretten. Betalingspåkrav eller rekvisition redegør for hvorfra kravet stammer, samt beregning af renter
samt andre gebyrer.

2. Rettens Gennemgang:

Når betalingspåkravet eller Fogedrekvisitionen er indsendt, gennemgår Fogedretten den for at afgøre, om den opfylder de nødvendige juridiske krav.

3. Indkaldelse af Parterne:

Derefter sendes en opgørelse af kravet inkl. gebyrer og renter pr. epost, ud til skyldner, der så har 30 dage til at komme med indsigelser.

Indsigelser vil sige at protestere mod kravet. Fx hvis skyldner oplyser, at han eller hun ikke er enig i beløbets størrelse. Hvis skyldner har indsigelser er det ikke længere en sag for Fogedretten, men sagen
videresendes i stedet til Retten (Civilretten).

Hvis skyldner ikke har indsigelser, står kravet ved magt, når de 30 dage er gået. Det vil sige, at der nu ligger, hvad der svarer til en dom for, at kreditor har det pågældende beløb til gode hos skyldner.

Dette bliver både skyldner og kreditor gjort bekendt med.

4. Fogedretsmøde:

Derefter indkaldes skyldner til et Fogedretsmøde. Ved mødet skal findes ud om skyldner kan betale og/eller hvordan skyldner vil betale beløbet. Det er ikke længere et spørgsmål om skyldner skylder beløbet. Det er
allerede afklaret som beskrevet under tidligere punkt.

Det afklares om skyldner kan betale hele beløbet eller om beløbet skal afdrages over en periode. Såfremt der skal afdrages over en periode, aftales det hvilket beløb der skal betales hver måned.

Ved mødet skal også findes ud af om kreditor kan foretage udlæg i alle eller nogle af skyldners aktiver, i en evt. afdragsperiode.

Skyldner skal ved mødet oplyse om, hvilke aktiver vedkommende ejer. Ved mødet udtaler skyldner sig under strafansvar og skal altså tale sandt om hvilke aktiver der kan foretages udlæg i.

5. Retsbog:

Dommeren udfærdiger en retsbog med de aftaler der er indgået ved Fogedretsmødet. Såfremt skyldner ikke kunne betale hele beløbet på én gang skal den indgåede afdragsaftale overholdes. skyldner ikke overholder en indgået
afdragsaftale kan det aktiv der er foretaget udlæg i fordres solgt på en tvangsauktion

 
nøgler til hus

Når du køber ny bolig, og gerne vil have nøglerne til ejendommen, før du reelt ejer den.


I bolighandler overgår ejendommen fra sælger til køber på overtagelsesdagen. På den samme dag erstattes den bankgaranti købers pengeinstitut har stillet, af en kontant deponering af købesummen, på en deponeringskonto i sælgers pengeinstitut. Sælgers deponeringskonto er en låst konto, oprettet netop til dette formål.

På overtagelsesdagen sker altså en udveksling af ydelser mellem køber og sælger.

Alligevel kan det, når betingelserne er opfyldt, godt lade sig gøre for køber, at få adgang til ejendommen før overtagelsen. Det kaldes dispositionsret eller dispositionsdag.

 

Overtagelsesdag


Overtagelsesdagen er dagen, hvor du som ny ejer overtager boligen. Det vil sige, den første dag hvor ejendommen er din(købers). Fra den dag ejer du juridisk boligen og har ejendomsretten, udgifterne og risikoen for ejendommen.
I en handel aftales overtagelsesdagen mellem sælger og køber og datoen fremgår både af købsaftalen og skødet der skal tinglyses. Ofte vil det være sådan, at en ejendom er sat til salg til købers overtagelse pr. en given dato, der passer ind i sælgers forhold, fx. sælgers egen overtagelse af en anden bolig.

Men det kan også være, sælger allerede er flyttet ud eller vil flytte ud af boligen, før overtagelsesdagen og i det tilfælde kan køber og sælger aftale, at køber får nøglerne til boligen, før overtagelsesdagen. Den dag, køber modtager nøglerne til boligen og kan flytte ind, kaldes dispositionsdagen.

 

Dispositionsdag


Dispositionsdagen er dagen hvor du får nøglen til din nye bolig og kan disponere over ejendommen. Rent juridisk ejer du dog ikke boligen endnu. Køber overtager i den forbindelse også ofte forbruget af el, vand og varme. For at køber kan betale for sit forbrug fra dispositionsdagen, skal sælger og køber sammen aflæse målere. Disse målingstal bliver gjort op i en refusionsopgørelse, der beskriver sælgers forbrug hidtil. Terminsydelser eller renter af købesummen betales dog ikke før selve overtagelsesdagen. Derudover overtager køberen også selve ansvaret for boligen, eksempelvis snerydning.

 

Hvilke betingelser skal være opfyldt, for at få disposition før overtagelse

xxxxx
Som nævnt er disposition før overtagelse, det samme som at have råderet over boligen, uden at eje den. Og før en køber får nøgler og adgang til boligen, er der derfor nogle formelle betingelser der skal være opfyldt.

  • Købers betalingsmæssige del af aftalen skal være opfyldt. Udbetalingen skal være deponeret hos ejendomsmægler eller sælgers bank. Købers bank skal have vurderet ejendommen og godkendt købet økonomisk, samt have stillet en bankgaranti på betaling af restkøbesummen på overtagelsesdagen.
  • Køber skal have signeret skødet digitalt og indbetalt tinglysningsafgiften til ejendomsmægler. (Hvis det er aftalt, at køber skal afholde udgiften til tinglysning)

  • Købers ejerskifteforsikring skal være tegnet og træde i kraft pr. dispositionsdagen. (Hvis køber ønsker at tegne ejerskifteforsikring)

  • Købers husforsikring skal være tegnet og træde i kraft pr. dispositionsdagen.

 

Hvordan deles udgifterne i en dispositionsperiode?


Normalt vil det være sådan, at sælger betaler for alle de faste udgifter til ejendommen i dispositionsperioden, fx. afdrag på lån, ejendomsskat, renovation m.v. Sælger ejer juridisk fortsat ejendommen i en dispositionsperioden. Køber der har fået adgang til ejendommen før overtagelsesdagen, betaler til gengæld egen husforsikring samt alle forbrugsudgifter til el, vand og varme fra dispositionsdagen.

 

Hvornår udskiftes sælgers lån i ejendommen med købers lån i ejendommen?

xxxxx
Lån med pant i ejendommen vil normalt være oprettet, gældende fra overtagelsesdagen. Altså den dag hvor du juridisk overtager og ejer ejendommen. Indtil det tidspunkt er det sælgers lån der er i ejendommen.

 

 

Hvornår skal forsikringerne træde i kraft?


Husforsikring og Ejerskifteforsikring skal gælde fra den dag du får adgang til ejendommen. Hvis du får nøglerne til ejendommen før tid, dvs får dispositionsret før overtagelsen, er det vigtigt, du orienterer dit forsikringsselskab, og de skriftligt (evt. pr mail) bekræfter, at forsikringerne træder i kraft fra den dag, du har adgang til ejendommen.

 

 

 

Anette Malthe Christiansen, advokat