Hvordan forløber en Fogedretssag: Trin-for-Trin

Fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft, når fuldmagtsgiver ikke længere selv kan varetage sine forhold inden for de områder, som fremtidsfuldmagten omfatter. Typisk på grund af sygdom, svækket mental funktion eller lignende.

Det er Familieretshuset, der efter ansøgning fra fuldmagtsgiver eller fremtidsfuldmægtigen sætter fremtidsfuldmagten i kraft.

Hvad er en Fogedretssag?

I en fogedretssag, har kreditor bedt om Fogedrettens hjælp til at inddrive en penge for en ubetalt faktura eller anden gæld. 

Fogedretten kan kun inddrive beløb som der ikke er rejst indsigelser overfor. Det vil sige hvis skyldner ikke er enig i at beløbet skyldes så skal Retten først afgøre denne tvist om kreditor har beløbet tilgode.

Der findes også andre typer af Fogedretssager, men her handler det om ubetalte regninger.

Trin for Trin: Forløbet af en Fogedretssag

1. Indgivelse af anmodning til Fogedretten:

Fogedsagen begynder med, at kreditor indsender et betalingspåkrav eller en fogedrekvisition til Fogedretten. Betalingspåkrav eller rekvisition redegør for hvorfra kravet stammer, samt beregning af renter
samt andre gebyrer.

2. Rettens Gennemgang:

Når betalingspåkravet eller Fogedrekvisitionen er indsendt, gennemgår Fogedretten den for at afgøre, om den opfylder de nødvendige juridiske krav.

3. Indkaldelse af Parterne:

Derefter sendes en opgørelse af kravet inkl. gebyrer og renter pr. epost, ud til skyldner, der så har 30 dage til at komme med indsigelser.

Indsigelser vil sige at protestere mod kravet. Fx hvis skyldner oplyser, at han eller hun ikke er enig i beløbets størrelse. Hvis skyldner har indsigelser er det ikke længere en sag for Fogedretten, men sagen
videresendes i stedet til Retten (Civilretten).

Hvis skyldner ikke har indsigelser, står kravet ved magt, når de 30 dage er gået. Det vil sige, at der nu ligger, hvad der svarer til en dom for, at kreditor har det pågældende beløb til gode hos skyldner.

Læs også:  Overtagelsesdag og dispositionsdag - hvad er forskellen

Dette bliver både skyldner og kreditor gjort bekendt med.

4. Fogedretsmøde:

Derefter indkaldes skyldner til et Fogedretsmøde. Ved mødet skal findes ud om skyldner kan betale og/eller hvordan skyldner vil betale beløbet. Det er ikke længere et spørgsmål om skyldner skylder beløbet. Det er
allerede afklaret som beskrevet under tidligere punkt.

Det afklares om skyldner kan betale hele beløbet eller om beløbet skal afdrages over en periode. Såfremt der skal afdrages over en periode, aftales det hvilket beløb der skal betales hver måned.

Ved mødet skal også findes ud af om kreditor kan foretage udlæg i alle eller nogle af skyldners aktiver, i en evt. afdragsperiode.

Skyldner skal ved mødet oplyse om, hvilke aktiver vedkommende ejer. Ved mødet udtaler skyldner sig under strafansvar og skal altså tale sandt om hvilke aktiver der kan foretages udlæg i.

5. Retsbog:

Dommeren udfærdiger en retsbog med de aftaler der er indgået ved Fogedretsmødet. Såfremt skyldner ikke kunne betale hele beløbet på én gang skal den indgåede afdragsaftale overholdes. skyldner ikke overholder en indgået
afdragsaftale kan det aktiv der er foretaget udlæg i fordres solgt på en tvangsauktion