Når vi afgår ved døden bliver vi til et dødsbo. Det sker helt automatisk i vores digitale system, straks der kobles en dødsdato til vores cpr.nr. Jens Jensen hedder ikke længere Jens Jensen, men i stedet Boet efter Jens Jensen og har både et cpr.nr. og en dødsdag.

Derefter skal det økonomiske regnskab efter den afdøde gøres op.

Det vil sige, dødsboet udgør alle de økonomiske værdier som afdøde ejede. Det kan fx være hus, sommerhus, bil, opsparing i banken m.v.

Skifteretten er den myndighed, der tager sig af den økonomiske opgørelse af dødsboet. Det gør Skifteretten på vegne af Skattestyrelsen, for at sikre, at staten er bekendt med hvem der modtager arv samt, at Staten modtager den korrekte boafgift.

Det er arvingerne efter den afdøde, der skal forestå udarbejdelse af boopgørelsen, men det er Skifteretten og i sidste ende Skattestyrelsen der godkender opgørelsen.

Det skal fremgå af boopgørelsen, hvilke arvinger der er i boet og om arven udbetales i henhold til et testamente (som afdøde havde oprettet) eller i henhold til Arveloven. Af boopgørelsen skal det også fremgå hvor meget dødsboet skal betale i boafgift. Endeligt skal det også fremgå hvor stort et beløb den enkelte arving modtager. 

Et dødsbo skal være endeligt afsluttet senest 15 måneder efter den afdødes dødsdag.

Ved opgørelsen af boets aktiver og passiver skal det besluttes om der er aktiver, det kan fx være fast ejendom og/eller en bil, der skal sælges. Hvis der er det, skal aktiverne sælges, således aktiverne bliver konverteret til penge.

Hvis der er fast ejendom i dødsboet, skal den faste ejendom administreres, indtil den bliver solgt eller alternativt overtages/købes af en eller flere af arvingerne.

Ligeledes skal dødsboets gældsforpligtelser klarlægges og afregnes med de aktuelle kreditorer.

Endeligt når alle aktiver er konverteret til penge dvs et indestående i banken og alle gældsforpligtelser er afregnet, skal boafgiften beregnes, ligesom det også skal beregnes hvilket beløb de enkelte arvinger skal have udbetalt i arv.

Hvis du har brug for hjælp til at håndtere et dødsbo, så tøv endelig ikke med at kontakte os. Vi er her for at hjælpe dig, med at navigere gennem igennem processen og sikre at dødsboet gøres korrekt op.

 

 

Sådan er du stillet hvis du er den efterladte

Hvert år opløses omkring 35.000 ægteskaber og 50 % af dem opløses ved, at den ene dør…

Når en af jer dør, så opløses dit ægteskab, på samme måde, som hvis du skulle skilles. Nu skal der bare ske et skifte i anledning af din mands død i stedet for i forbindelse med skilsmisse.

OG når det sker, er der to hensyn at tage – hensynet til længstlevende ægtefælle og hensynet til førstafdødes arvinger, herunder også førstafdødes sær-livsarvinger.

I Danmark har vi en ægtefællevenlig holdning, og hensynet til længstlevende ægtefælle vejer derfor tungt.

Hvilke pensioner og forsikringer kan du som længstlevende ægtefælle udtage?

OVERSIGT OVER REGLERNE

Længstlevendes EGNE pensionsrettigheder

Skiftet ved din ægtefælles død, kan du som længstlevende ægtefælle udtage alle dine egne pensionsrettigheder og lignende rettigheder forlods af jeres fællesbo.

Det vil sige, du udtager dine pensionsrettighederne før jeres fællesbo gøres op, og det uanset om du har sparet mere eller mindre op end din mand.

Der sker altså ikke en rimelig/ikke rimelig vurdering, som der gør, når dit ægteskab skal opløses pga skilsmisse. Ej heller vil førstafdødes eventuelle særbørn kunne kræve dette.

Som længstlevende udtager du også kapitalpensionsbeløb og ydelser forlods, der allerede er udbetalt, i det omfang de ikke må anses at være forbrugt.

Det vil sige, at bestemmelsen også gælder fx bankindestående, der stammer fra din pensionsopsparing. Altså, hvis du har valgt at få beløb eller ydelser udbetalt og indsat på en særskilt bankkonto.

Tilsvarende gælder for indtægter af, samt surrogater for, beløbene. Dog kun i det omfang, der ikke er sket en sammenblanding, så det ikke er muligt at identificere beløbene.

Førstafdødes pensionsrettigheder

1. Førstafdødes livsbetingede forsikrings- og pensionsordninger bortfalder.
2. Førstafdødes forsikringer og pensionsordninger udbetales til den, der er begunstiget ved navns nævnelse.
3. Dersom der ikke er indsat en begunstiget, sker udbetaling til nærmeste pårørende.

Er I gift, vil du, med mindre der er særlige holdepunkter for at vurdere anderledes, utvivlsomt være din mands nærmeste pårørende. Er I samlevende, har du, som nævnt i tidligere indlæg, al mulig grund til at undersøge nærmere, hvorvidt du er nær-meste pårørende.